Wat kan Libra? Verklaring
Evaluatie - puntenverwerking  
Rekening houden met afwezigen Maakte je zelf al eens een elektronische puntenboek dan weet je dat formules rekening moeten houden met afwezigen. Meestal is dit een lastige klus. Libra lost dit voor jou op zonder extra werk!
Gewichten Een toets op 5 punten laten meetellen voor 10 punten of een toets van 18 punten voor 10 punten… ken een gewicht toe en Libra rekent voor jou uit. Ook vakken, trimesters, enz kunnen gewichten krijgen.
Tussensom Je wenst van een deel van je quotaties een som te maken. Bijvoorbeeld alle quotaties voor grammatica. Met de knop Tussensom gaat dit snel. Met behulp van de gewichten of het maximum kun je dan met die kolom verder werken.
Afrondingen Sommige scholen wensen geen punten na de komma op het rapport of enkel afgerond op halfjes. Toch wil je blijven rekenen met niet afgeronde cijfers. Libra doet dit maar je kunt ook kiezen voor blijvende afronding. Bovendien kun je de afrondingsregels zélf bepalen!
Opmerkingen per quotatie Je kunt bij elke cel commentaar voor jezelf toevoegen, handig bij een klassenraad. Maar je kan ook vakcommentaar voor op het rapport toevoegen (zie hieronder).
Mogelijkheid tot werken met een hogere quotatie dan het maximum
Eigen Cijfer Uiteindelijk wil je zelf het roer in handen houden. Libra mag dan wel een eindquoatie geven maar je wil toch zélf bepalen wat er op het rapport komt. Met de functie Eigen Cijfer beslis jij!
Extra kolommen
Laptoptoetsen Op een laptop ontbreekt meestal een afzonderlijk numeriek klavier. Werk je met azerty dan moet je dikwijls de shift-toets gebruiken. Door deze toepassing is dat overbodig.
Automatische bepaling van Gemiddelde en Mediaan per kolom Onderaan een toets kun je automatisch een reeks statistische functies laten berekenen. Je kiest zelf voor een benaming en welke functie gehanteerd wordt.
Aangepast voor Gemeenschapsonderwijs, Stedelijk en Provinciaal Onderwijs en Vrij Onderwijs Elke school en elk net legt z'n eigen accenten op de evaluatiemethode. Libra is aangepast om aan deze noden te voldoen.
Klaar voor Basis-, Secundair- en Hoger Onderwijs
Continu jaaroverzicht (waar staat de leerling op jaarbasis op dit moment) Het is boeiend om te weten hoe een leerling er op DIT moment voor staat. Via het tabblad Jaartotaal krijg je in je puntenboek op elk ogenblik zo'n overzicht.
Evalueer thuis en/of op school Je kunt Libra door elkaar thuis en op school gebruiken. Evaluatieresultaten (punten en opmerkingen) kunnen eenvoudig doorgemaild worden naar school waar ze automatisch in Libra worden ingelezen. Dit systeem is erg veilig en performant!
Eenvoudige thuisinstallatie Geen individuele instellingen. Installeer vanaf onze website. Voor klanten zowel programma als datafile.
Netwerkversie Installeer op school op één toestel en bereik Libra vanop het volledige schoolnetwerk mits het toekennen van de juiste rechten.
Importeer gegevens Eenvoudig gegevens uit de schooladministratiepakketten importeren
Lay-out  
Opmaak van een quotatie wijzigen
Kolommen of rijen een andere opmaak geven
Beveiliging  
Wachtwoorden Naast een wachtwoord voor elke leerkracht zijn er ook overkoepelende wachtwoorden voor de titularis, het secretariaat, de libra-verantwoordelijke. 
PDF Op eenvoudige wijze kunnen PDF-documenten aangemaakt worden van puntenboeken, rapporten en dergelijke. Dit zorgt o.a. voor een veilig archief.
Leerlingeninfo  
Foto's De door de schoolfotograaf aangeleverde individuele digitale foto's kunnen in Libra geïntegreerd worden zodat je in je puntenboek snel de beeltenis van een leerling kan oproepen.
Rapporten  
Overzicht van de punten per klas Op één blad overzichtelijk alle resultaten van een maandrapport voor één klas of een trimesterrapport.
Vakcommentaar In het puntenboekje kun je opmerkingen ingeven die voor jouw vak op het rapport worden afgedrukt.
Titulariscommentaar Je kunt ook als titularis commentaar toevoegen in het puntenboekje voor afdruk op het rapport.
Afpunten Bepalen of punten al of niet klaar zijn om op het rapport te komen. (Je kan op schoolniveau ook opteren om deze functie niet te hanteren.) Dit kan eveneens op leerlingniveau (ivm afwezige leerlingen).
Attituderapporten Volledig naar wens op te maken attituderapport met vrij te kiezen attitudes.
Doelstellingenrapport Alle toetsresultaten worden op het rapport afgedrukt alsook de doelstelling (toetsbenaming).
Stagerapporten
GIP-rapporten Wens je voor de Geïntegreerde Proef een afzonderlijk op maat gemaakt rapport? Dat kan!
Vrij rapport Voor elke klas een ander rapport met een andere lay-out en andere maxima.
Allerlei lijsten Een brandevacuatielijst op maat, of een andere lijst op basis van de gegevens uit de datafile… eenvoudig te realiseren.
Allerlei documenten zoals Titelblad van het rapport, Ten Geleide en dergelijke Een rapport heeft meestal ook een gepersonaliseerd titelblad, een blad met uitleg over de gehanteerde evaluatiemethode enz. Je hoeft die niet manueel te personaliseren, je drukt ze ingevuld af met Libra.
Rapportkaftjes Vermits we werken aan een totaalconcept voorzien we ook rapportkaftjes aan concurrentiële prijzen.
Algemeen  
Log-file Voor een vlotte opvolging door de Helpdesk kan Libra een uitvoerige log-file bijhouden om problemen te kunnen opsporen.
Parameters Zéér veel mogelijkheden kunnen via Parameters in of uitgeschakeld worden.
Leerlingvolgsysteem